Pravidla pro užívání mobilních telefonů na ZŠ Dambořice

Používání mobilních zařízení (mobil, tablet aj.) k vyhledávání informací ke studiu, komunikaci s rodiči formou SMS či volání, je povoleno pouze o přestávce ve vyhrazeném prostoru chodby II. patra. Je tedy zakázáno používat mobilní zařízení mimo tento prostor. V prostorách školy je zcela zakázáno sledování sociálních sítí, videoserverů (Youtube apod.) a hraní her.
Žáci 1. - 4. třídy mohou s rodiči komunikovat svým mobilním zařízením pouze po domluvě s vyučujícím.


Čtenářský klub na ZŠ Dambořice

V naší škole se od září 2017 schází čtenářský klub otevřený dětem z páté a šesté třídy. Děti se ve formátu volnočasové aktivity potkávají jedenkrát týdně odpoledne na dvě vyučovací hodiny. Školní klub vznikl za podpory vedení školy a využití operačního programu MŠMT: Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem setkávání je vytváření čtenářského společenství, navození příjemné atmosféry, společná diskuze, hra a rozvíjení verbálních dovedností. V centru tohoto společenství je bohatá nabídka knih a čtení. Čtenářský klub vedou učitelé školy Mgr. Eva Fajtová a dále od prosince Mgr. Viera Veselá.
Náplní klubu je především sdílení vlastního čtenářství spolu s doporučováním si četby navzájem, půjčování knih domů a přímá práce s knihou během samotné schůzky formou čtenářských lekcí.
Pro navození příjemné atmosféry v klubu si s žáky uvaříme čaj, sníme sušenky, a dokonce žáci sami přinesou či upečou kamarádům něco sladkého. Pro nejlepší čtenáře byla vyhlášena motivační soutěž. Společně jsme vytvořili čtenářský strom, kde si žáci lepí listy s názvem knihy, kterou přečetli a podělili se s ostatními svým doporučením. Nejaktivnější čtenáři dostanou za odměnu knihu s věnováním. Žáci si z klubu také odnesou svůj čtenářský deník, kde budou mít zpracován krátký obsah o přečtené knize. Čtenářský deník mohou pak využívat i v hodinách českého jazyka.
Smyslem klubu není jen vést děti docházejících do klubu ke čtení, ale především postupné ovlivňování celého školního prostředí směrem k otevření se čtenářství a jeho prostoupení výukou i jiných oblastí než výhradně českého jazyka. Důležitá je pro nás pohodová atmosféra v klubu a doporučení klubu dalším spolužákům nebo žákům. Klubová setkání umožňují učitelům vyzkoušet postupy či metody, jež by se v běžné výuce třeba nekonaly, ať z důvodu vysokého počtu dětí ve třídě, nejistoty v metodě nebo nutnosti beze zbytku splnit cíle hodiny a krátké časové dotace.
Mgr. Eva Fajtová


Strategie čtenářské dovednosti ZŠ Dambořice

Milí žáci
pod tímto odkazem můžete stahovat STRATEGII ČTENÁŘSKÉ DOVEDNOSTI ŽÁKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DAMBOŘICÍCH včetně seznamu literatury a kritérií hodnocení.


Freewarové programy vhodné k výuce

Pro zájemce je u pana učitele Malíka k dispozici sada freeware programů (Open office, Adobe Reader, Google Earth, Firefox aj.). Stačí si přinést vhodné médium na přehrátí (CD, flash disk).


Recyklohraní

Od roku 2008/2009 je naše škola zapojena do projektu pod názvem "Recyklohraní aneb Ukliďme si svět". Součástí tohoto projektu je sběr baterií a drobného elektrozařízení a jejich pozdější odborná recyklace.
Je na každém z nás, kam použité baterie a drobná elektrozařízení vyhodíme - zda do přírody, do komunálního odpadu, nebo do příslušného boxu. Určitě víte, že takovéto boxy pro recyklaci baterií najdete např. v obchodech. Dva z nich naleznete i v budově školy - zelenou krabici na baterie a červenou plastovou popelnici na elektrozařízení.
Více se o projektu Recyklohraní dovíte z oficiálních stránek.


Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů

Na www.infoabsolvent.cz najdete úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání. U každé ze škol je uvedeno asi 35 údajů (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.) Dále je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání).
Velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).
Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete:

  • informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další,
  • filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,
  • poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.

Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty.