Kdo je to výchovný poradce?


PRACOVNÍ NÁPLŇ VÝCHOVNÉHO PORADCE

1. Péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením

Ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými problémy. Předkládá učitelům, řediteli školy a rodičům návrhy na další péči o tyto žáky. Zajišťuje případné vyšetření v PPP,SPC. Pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálněpedagogická vyšetření. Podílí se s dalšími pedagogickými pracovníky na zpracování dokumentace integrovaného žáka. Metodicky pomáhá učitelům poskytujícím nápravnou péči. Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče.

2. Péče o žáky s výchovnými problémy

V součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost. Podle svých možností připravuje výchovné programy zaměřené na nápravu chování těchto žáků. Pomáhá třídním učitelům s vedením dokumentace výchovných problémů. Poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích. Navrhuje řešení konfliktních situací ( rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák ).
Spolupracuje s dalšími institucemi.

3. Další metodická a informační činnost

Předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům. Informuje žáky a jejich rodiče o činnosti PPP a SPC a o dalších poradenských službách v regionu ( úřad práce, sociální péče, krizová centra….) Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče. Spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze znevýhodňujícího sociálněkulturního prostředí. Ve spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky se podílí na zavádění a vyhodnocování preventivních programů ve škole ( protidrogová prevence, šikanování, vandalismus).

4. Volba povolání

Poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče. Informuje o studijních možnostech . Vede dokumentaci spojenou s volbou povolání . Zajišťuje včasné vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu. Zpracovává přehledy o přijetí žáků. Spolupracuje s vedoucími předmětových komisí na tvorbě tématických plánů pro předměty se zaměřením na volbu povolání ( občanská a rodinná výchova, praktické činnosti)

5. Dokumentace

Soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči Vede databázi integrovaných žáků, soustřeďuje individuální učební plány.

V současné době vykonává činnost výchovného poradce Mgr. Jiřina Poláčková, mail.: jirina.polackova@zsdamborice.cz, tel.: 724 273 657