Informace pro rodiče


Informace pro rodiče o RADĚ ŠKOLY

Co jsou Rady školy?
Jsou to orgány školy, které umožňují zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy. Na škole může být zřízena pouze jedna rada školy.

Jak vzniká rada školy?
Rada školy vznikne na žádost rodičů nebo pracovníků školy podanou zřizovateli školy přímo nebo prostřednictvím ředitele školy. Pro zřízení rady školy je třeba deseti až dvaceti procent rodičů podle velikosti školy nebo žádosti alespoň poloviny pracovníků školy. Radu školy může zřídit svým rozhodnutím zřizovatel školy i bez žádosti rodičů nebo pracovníků školy.

Kdo může být členem rady?
Rada školy může mít 6 - 15 členů. Rodiče nezletilých žáků, zletilí žáci a pracovníci školy do rady školy volí své zástupce. U většiny škol bude jedna třetina členů tvořena rodiči nezletilých žáků popřípadě zletilými žáky, třetina zástupci pracovníků školy a třetina osobami, jež jmenuje zřizovatel školy. V případě soukromých škol budou tvořit zvolení rodiče nezletilých žáků se zvolenými zletilými žáky nadpoloviční většinu.

Jak se volí členové rady?
Své zástupce do rady školy volí rodiče společně se zletilými žáky školy. Pedagogičtí pracovníci volí členy rady školy z řad zaměstnanců školy. Ostatní členy rady školy jmenuje zřizovatel školy.

Jaké jsou pravomoci rady školy?
V pravomoci rady školy je schvalovat - návrh rozpočtu školy, - výroční zprávu o činnosti školy, - zprávu o hospodaření školy. Rada školy se vyjadřuje ke studijním a učebním oborům, které škola bude vyučovat,a ke koncepčnímu záměru školy. Rada školy je oprávněna podat zřizovateli návrh na odvolání ředitele školy, může požádat Českou školní inspekci, školský úřad, ministerstvo hospodářství nebo ministerstvo zdravotnictví o provedení školní inspekce nebo o kontrolu hospodaření.